Stanovy

Materské centrum RYBKA (podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení)

Článok I

Názov združenia

Materské centrum RYBKA(ďalej len MC)

Článok II

Sídlo združenia

Komunitné centrum Bodvianska 4, 821 07 Bratislava, Súpisné číslo objektu : II. 5083

Článok III

Cieľ činnosti združenia

 • 1.Združenie vytvára spoločný priestor pre mamičky s deťmi i budúce matky a ich rodinných príslušníkov. Vzniká ako dobrovoľná záujmová organizácia. Združenie pracuje na základe dobrovoľnej, svojpomocnej činnosti svojich členov.
 • 2.Cieľom MC je :
 • a) umožniť ženám na materskej dovolenke a deťom, rodičom a starým rodičom opatrujúcim deti relaxáciu, rozptýlenie, možnosť vyjsť z  izolácie, priestor pre neformálne stretnutia, výmenu skúseností, vzájomnú psychickú podporu, diskusie, vzájomné rady a viacgeneračnú komunikáciu
 • b) vytvoriť prirodzené spoločenstvo pre deti od najútlejšieho veku, predovšetkým batoľatá do veku od 0 do 3 rokov a deti vo veku od 3 – 6 rokov, kde sa budú hravou formou uskutočňovať aktivity zamerané na rozvíjanie pohybových schopností, fantázie a tvorivého myslenia
 • c) poskytnúť ženám vzdelávací program formou prednášok a kurzov z oblasti výchovy, výživy, medicíny, psychológie, práva, pomáhať ženám presadiť sa na trhu práce po ukončení Materskej dovolenky, keď si po dlhoročnej prestávke mnohé ťažko hľadajú pracovné uplatnenie, na týchto aktivitách sa prednostne môžu podieľať členovia MC alebo pozvaní lektori
 • d) zabezpečiť starostlivosť o deti podľa dohodnutých pravidiel, počas organizovania akcií a v prípade, keď bude musieť matka svoje dieťa z mimoriadnych dôvodovna chvíľu opustiť
 • e) sprístupniť MC zdravotne handicapovaným deťom, ktorým umožní ich integráciu medzi zdravé deti
 • f) osveta a poradenstvo v oblasti dojčenia
 • g) vyzdvihovať význam materstva pre rodinu a spoločnosť a poslania ženy ako darkyne života v celoživotnej úlohe matky
 • h) umožniť ženám na materskej dovolenke, ktoré nevlastnia počítač prístup na internet
 • i) na dosiahnutie týchto cieľov MC uskutočňuje i nasledovné aktivity:
 • – vedenie a sprostredkovanie rôznych krúžkov pre deti a mamy
 • – organizovanie bazárov detského, materského oblečenia a materských potrieb
 • – zriadenie knižnice s rodičovskou a detskou tematikou
 • – vybudovanie moderného, hygienicky vyhovujúceho ihriska a zveľadenie záhrady
 • – vedenie detí k úcte a láske k prírode, vysádzanie a pestovanie okrasných rastlín, krov a stromov
 • – sprostredkovať rodičom zdravotne handicapovaných detí stretnutia s ľuďmi s rovnakými problémami
 • – organizovanie kultúrnych a športových podujatí, výletov a táborov
 • – príležitostná publikačná činnosť
 • – rekondičné cvičenia, cvičenia pre rodičov s deťmi, cvičenia pre tehotné
 • – pred pôrodné kurzy pod odborným vedením fyzioterapeutky a pôrodnej asistentky
 • – umožniť prístup na internet
 • – oslavy sviatkov a výlety s účasťou verejnosti
 • – zbierky na charitatívne účely;

Článok IV

Členstvo v združení

 • 1.MC je dobrovoľným a demokratickým združením občanov, združujúcich sa bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.
 • 2.Členom MC môže byť každý občan, ktorý súhlasí so stanovami  a svoje členstvo potvrdí svojim podpisom do knihy členov.  Kniha členov obsahuje meno, priezvisko, bydlisko, rok narodenia a podpis občana ako člena. Členom združenia môže byť aj právnická osoba. Pri právnickej osobe sa do knihy členov zapisuje názov, sídlo, IČO a podpis oprávnenej osoby.
 • 3.Členská základňa pozostáva z týchto subjektov:a) riadny člen – občan, príp. právnická osoba, ktorý prejaví záujem o členstvo a na základe odporúčania aspoň dvoch členov združenia je zvolený predsedníctvom MC; b) sympatizant – občan, ktorý súhlasí so stanovami, programom a cieľom združenia;c) čestný člen;
 • 4.Práva a povinnosti
 • 4.1 Riadny člen má nasledovné práva: – právo aktívnej účasti na MC a spolurozhodovania vo všetkých oblastiach;- právo navrhovať nových členov;- právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení;-člen starší ako 18 rokov má právo byť volený do orgánov združenia;- byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia;- obracať sa na orgány združenia s podnetmi, žiadosťami a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko;- požadovať vysvetlenia od iných členov združenia o ktorejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka spoločnej činnosti v rámci združenia;
 • 4.2 Riadny člen má nasledovné povinnosti:- povinnosť dodržiavať stanovy;- povinnosť platiť členský príspevok;- na požiadanie poskytnúť riadnemu členovi združenia vysvetlenie akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka spoločnej činnosti v rámci združenia; – spolupracovať s orgánmi združenia pri dosahovaní cieľov združenia;
 • 4.3 Sympatizant má právo aktívnej účasti na činnosti MC vo všetkých oblastiach.
 • 4.4 Sympatizant má povinnosť dodržiavať stanovy a povinnosť platiť členský príspevok.
 • 4.5 Predsedníctvo môže udeliť čestné členstvo občanovi, ktorý sa významne zaslúži o rozvoj činností, ktoré sú cieľom MC. S udelením čestného členstva musí navrhovaná osoba vopred súhlasiť. Čestný člen sa môže svojho členstva vzdať, odobrané mu môže byť len s rozhodnutím členskej schôdze a to ak poruší alebo ohrozí svojím správaním dobrú povesť MC. Čestný člen má právo zúčastniť sa všetkých akcií združenia a zasadnutí členskej schôdze. Čestný člen nemá povinnosť hradiť členské príspevky. Čestný člen nemôže voliť a byť volený do orgánov združenia.
 • 5. Členstvo zaniká:
 • a)vystúpením
 • b) vylúčením, o ktorom rozhoduje členská schôdza
 • c) nezaplatením členského príspevku
 • d) nedodržiavaním stanov
 • e) smrťou
 • f)zánikom právnickej osoby;

Článok V

Orgány združenia

 • 1.Orgánmi združenia sú:
 • a) členská schôdza
 • b) predsedníctvo
 • c) kontrolná rada
 • 2. Členská schôdza (ďalej len ČS) je najvyšším orgánom MC. ČS tvoria riadni členovia MC. Každý člen má jeden hlas. ČS je uznášania schopné, ak sa na hlasovaní zúčastní najmenej nadpolovičná väčšina riadnych členov. Rokovanie ČS vedie predseda alebo ním poverený člen. Zo zasadnutia ČS sa vyhotovuje zápisnica. Na schválenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, okrem prípadov kedy sa vyžaduje najmenej dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov. ČS zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však raz za rok.
 • 3. Členská schôdza rozhoduje o založení, zmene, zlúčení a zániku MC. Schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení MC. Na schvaľovanie rozpočtu sa vyžaduje najmenej dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.
 • 4. Členská schôdza prejednáva, schvaľuje, prijíma a mení stanovy. Na zmenu stanov sa vyžaduje najmenej dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.
 • 5. Členská schôdza schvaľuje vytvorenie orgánov združenia. Prejednáva všetky zásadné otázky súvisiace s programovými cieľmi MC. ČS je oprávnené pozastaviť, prípadne zrušiť rozhodnutie nižších orgánov a vo veci samostatne rozhodnúť.
 • 6. Členská schôdza volí a odvoláva členov predsedníctva, rozhoduje o vylúčení členov z MC a o výške členského príspevku. Na voľbu a odvolanie člena predsedníctva je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.
 • 7. Predsedníctvo združenia tvorí predseda a podpredseda.
 • 8. Predsedníctvo je orgán volený valným zhromaždením v tajnom hlasovaní a za svoju činnosť je zodpovedný ČS. Funkčné obdobie predsedníctva je 2-ročné, pričom je možné aj opakovane zastávať funkciu predsedu resp. funkciu v predsedníctve. Predsedníctvo organizuje činnosť združenia, je riadiacim orgánom MC. Predsedníctvo rozhoduje o prijímaní zamestnancov.
 • 9. Predsedníctvo rozhoduje okrem iného:
 • a) o uzatváraní zmlúv vo finančnom objeme do výšky 3 300 €;
 • b) o nákupe, príp. predaji hnuteľných vecí v  nadobúdajúcej cene do výšky 3 300 €;
 • 10. Štatutárnym orgánom združenia je predseda. Predseda združenia zastupuje MC smerom von a zastupuje združenie pred orgánom a organizáciami. Právne zaväzuje MC a to tak, že za názvom Materské centrum RYBKA pripojí svoj podpis.
 • 11. Predseda združenia je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a prijímať všetky opatrenia, ktoré súvisia s bežným a riadnym chodom MC. Okrem týchto právomocí je predseda oprávnený v mene MC konať samostatne najmä:
 • a) rozhodovať o uzatváraní zmlúv vo finančnom objeme do výšky 330 €;
 • b) rozhodovať o nákupe alebo predaji hnuteľných vecí s nadobúdajúcou cenou do výšky 330 €;
 • c)rozhodovať o udelení plnej moci práv. zástupcovi združenia;d) rozhodovať o iných otázkach, na ktoré ho poverí valné zhromaždenie;
 • 12.Podpredseda zastupuje predsedu v počas jeho neprítomnosti a má podpisové právo za MC, a to rovnakou formou ako predseda. Podpredseda je oprávnený prijímať všetky opatrenia súvisiace s bežným a riadnym chodom materského centra a rozhodovať o týchto záležitostiach. Podpredseda zastupuje predsedu v rozsahu, ktorý určí svojím rozhodnutím predseda.
 • 13. Kontrolná rada je kontrolným orgánom, ktorý pozostáva minimálne z dvoch členov volených členskou schôdzou na základe odporúčania predsedníctva. Kontrolná rada kontroluje najmä dodržiavanie stanov, plnenie uznesení ČS, hospodársku činnosť združenia a ďalšie úlohy uložené uznesením ČS, predsedníctva, prípadne vyplývajúce z platných právnych predpisov. Kontrolná rada raz ročne na členskej schôdzi predkladá správu o kontrole hospodárenia MC.

Článok VI

Zásady hospodárenia

 • 1.MC uskutočňuje hospodárenie podľa schváleného rozpočtu a v súlade s platnými právnymi predpismi za účelom skvalitnenia jeho činnosti.
 • 2. Finančné a nefinančné zdroje na činnosť sú:
 • a) členské príspevky
 • b) dary, dotácie a sponzorské príspevky
 • c) vlastná doplnková podnikateľská činnosť
 • d) účelové fondy
 • e) príspevky z verejného sektora
 • f) výnosy z dobročinných akcií, zbierok a iné
 • g) dedičstvá zo závetu
 • 3. Výdavky združenia tvoria výdavky potrebné k zaisteniu cieľov a činnosti združenia.
 • 4. Zásadou hospodárenia združenia je vyrovnanosť príjmov a výdavkov.
 • 5. Za hospodárenie združenia je zodpovedný predseda združenia, ktorý predkladá raz ročne ČS správu o hospodárení združenia.

Článok VII

Zánik združenia

 • 1.Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením a likvidáciou v zmysle právnych predpisov.
 • 2.O zániku v zmysle bodu 1 tohto článku rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, súčasne rozhoduje o prechode práv a záväzkov združenia.
 • 3. ČS menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia ČS, v prospech organizácie podobného zamerania.
 • 4. Zánik MC likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
 • 5. MC zaniká dňom zrušenia registrácie a registračného orgánu.

Článok VIII

Záverečné ustanovenie

 • 1.Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenie koná vo vlastnom mene. MC je oprávnené nadväzovať priame kontakty s inštitúciami, organizáciami a ich predstaviteľmi zo zahraničia, kde bude presadzovať záujmy svojich členov.
 • 2. Uznesenie orgánov MC či iné závažné skutočnosti sa členom oznamuje ústne na ČS, písomne alebo vhodným spôsobom, o ktorom rozhoduje predsedníctvo.
 • 3. Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený na ustanovujúcej členskej schôdzi Materského centra RYBKA v Bratislave, dňa 4. 5. 20094.
  Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a tieto nadobúdajú platnosť dňom registrácie. Členovia prípravného výboru: Karin Áčová, Katarína Némethová, Mgr. Renáta Škultétyová

 

Pridaj komentár