Cieľ činnosti občianskeho združenia

Materské centrum RYBKA, registrované Ministerstvom vnútra dňa 25. 5. 2009,

so sídlom v Komunitnom centre Bodvianska  4, 821 07 Bratislava

Ciele:

Združenie vytvára spoločný priestor pre mamičky s deťmi i budúce matky a ich rodinných príslušníkov. Vzniká ako dobrovoľná záujmová organizácia. Združenie pracuje na základe dobrovoľnej, svojpomocnej činnosti svojich členov.

Cieľom MC je:

 1. umožniť ženám na materskej dovolenke a deťom, rodičom a starým rodičom opatrujúcim. deti relaxáciu, rozptýlenie, možnosť vyjsť z  izolácie, priestor pre neformálne stretnutia, výmenu skúseností, vzájomnú psychickú podporu, diskusie, vzájomné rady a viacgeneračnú  komunikáciu;
 2. vytvoriť prirodzené spoločenstvo  pre deti od najútlejšieho veku, predovšetkým batoľatá do veku od 0 do 3 rokov a deti vo veku od 3 – 6 rokov, kde sa budú hravou formou uskutočňovať aktivity zamerané na rozvíjanie pohybových schopností, fantázie a tvorivého myslenia;
 3. poskytnúť ženám vzdelávací program formou prednášok a kurzov z oblasti výchovy, výživy, medicíny, psychológie,  práva,  pomáhať ženám presadiť sa na trhu práce po ukončení materskej dovolenky, keď si po dlhoročnej prestávke mnohé ťažko hľadajú pracovné uplatnenie, na týchto aktivitách sa prednostne môžu podieľať  členovia MC alebo pozvaní lektori;
 4. zabezpečiť starostlivosť o deti podľa dohodnutých pravidiel, počas organizovania  akcií  a v prípade, keď bude musieť matka svoje dieťa z mimoriadnych dôvodov na chvíľu opustiť;
 5. sprístupniť MC  zdravotne handicapovaným deťom, ktorým umožní ich integráciu  medzi zdravé deti;
 6. osveta a poradenstvo v oblasti dojčenia;
 7. vyzdvihovať význam materstva pre rodinu a spoločnosť a poslania ženy ako darkyne života v celoživotnej úlohe matky;
 8. na dosiahnutie  týchto cieľov  MC  uskutočňuje  i nasledovné aktivity:
 • vedenie a sprostredkovanie rôznych krúžkov pre deti a mamy
 • organizovanie bazárov detského, materského oblečenia a materských potrieb
 • zriadenie knižnice  s rodičovskou a detskou tematikou
 • vybudovanie moderného, hygienicky vyhovujúceho ihriska a zveľadenie záhrady
 • vedenie detí k úcte a láske k prírode, vysádzanie a pestovanie okrasných rastlín, krov a stromov
 • sprostredkovať rodičom zdravotne handicapovaných detí stretnutia s ľuďmi  s rovnakými problémami
 • organizovanie kultúrnych a športových podujatí, výletov a táborov
 • príležitostná publikačná činnosť
 • rekondičné cvičenia, cvičenia pre rodičov s deťmi, cvičenia pre tehotné
 • predpôrodné kurzy pod odborným vedením fyzioterapeutky a pôrodnej asistentky
 • umožniť prístup na internet
 • oslavy sviatkov a výlety s účasťou verejnosti
 • zbierky na charitatívne účely

Pridaj komentár